Numer ogłoszenia: 58962 - 2009; data zamieszczenia: 11.03.2009

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 46670 - 2009 data 03.03.2009 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Tomaszowska 43, 26-420 Nowe Miasto, woj. mazowieckie, tel. 048 6743842, fax. 048 6740040.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

II.2) Tekst, który należy dodać: